Project leaders: V.D.Kekelidze, A.S.Sorin

Editorial board:
V.Golovatyuk, V.Kekelidze, V.Kolesnikov, D.Madigozhin, Yu.Murin, V.Nikitin, O.Rogachevsky

Internal Referee board:
N.Gorbunov, V.Kolesnikov, I.Meshkov, A.Olshevski,  N.Topilin, I.Tyapkin,  A.Kurepin

MPD Collaboration list